Privacyverklaring

 

Ik, Karin van Dijk, verwerk gegevens van cliënten die zich aanmelden voor behandeling. Ik doe dit in dienst van de behandeling en om zorgvuldige zorg te kunnen verlenen. In dit privacy-statement leg ik uit hoe ik je gegevens verwerk.

Indien je een vraag hebt over de verwerking van je gegevens, kun je contact met mij opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN nummer, naam van de huisarts. Bij minderjarige cliënten verwerk ik ook de persoonsgegevens van beide ouders.

Verder verwerk ik de gegevens die voortkomen uit de intake; je hulpvraag en achtergrond van de vraag. Gebonden aan mijn beroepsgeheim verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens die in het belang zijn van de behandeling. Omdat de behandelingen een holistisch karakter hebben, kan de informatie gaan over elk deelgebied van het leven.

Waarom verwerk ik deze gegevens?

Ik verwerk en bewaar deze gegevens om goede zorg te kunnen verlenen. De beroepscode van het KNGF en RCN zijn hierop van invloed.

Zo ben ik verplicht een dossier bij te houden over het behandeltraject. De bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar (wet WBGO), en dat hou ik ook aan.

Hoe  informeer ik mijn cliënten?

Tijdens het intakegesprek licht ik mondeling toe hoe ik met het dossier omga. Ik wijs op deze privacyverklaring die terug te vinden is op de website. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling en daarmee de vastlegging van informatie in een dossier.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Op verzoek van de cliënt deel ik informatie uit het dossier met derden zoals huisartsen.

Als ZZP-er heb ik als enige toegang tot de dossiers. Wanneer ik een waarnemer aanstel, geldt dat de waarnemer alleen de informatie inkijkt die noodzakelijk is voor het waarnemen. Voor de waarnemer geldt eveneens het beroepsgeheim.

Ik bespreek wel eens casuïstiek uit de praktijk met collega’s. Dat gaat altijd anoniem.

Hoe verwerk ik deze gegevens?

De gegevens sla ik op Incura, een softwareprogramma voor fysiotherapie. Dit programma staat in een beschermde web omgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode.  Incura draagt zorg voor een correctie beveiliging en opslag van de gegevens. Brieven aan huisartsen en eventuele andere medische hulpverleners gaan via de post.

Mijn boekhouder heeft een eigen inlogcode voor alleen het boekhoudgedeelte van Incura. 

Datalek

Indien er een datalek optreedt die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokkenen, hou ik mij verplicht deze lek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.